Regulamin

Regulamin strony internetowej i Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis https://mobilna-faktura.pl/.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu https://mobilna-faktura.pl/.
 2. Regulamin został udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Administrator.
 4. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na postanowienia Regulaminu nie może zawrzeć Umowy z Administratorem.
 5. Administrator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy.

§ 2 Definicje

 1. Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  Administrator: RAFSOFT.NET Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP 8971872103 REGON 384677021
  Konto: zbiór zasobów stanowiących dane Użytkownika, gromadzonych w systemie teleinformatycznym Administratora, zabezpieczony loginem i hasłem
  Płatność: wpłata na konto Administratora
  Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu
  Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem https://mobilna-faktura.pl/
  Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie, w języku polskim
  Usługa: płatna usługa elektroniczna świadczona przez Administrator na rzecz Użytkownika
  Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

§ 3 Warunki ogólne korzystania ze Serwisu i Usługi

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu oraz realizacja Umowy wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci Internet,
  • połączenie z siecią Internet,
  • korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej z zaleceniem, by była to jej najnowsza, stabilna wersja
  • posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 2. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym i ochrona własnych danych osobowych, w szczególności niepodawanie osobom postronnym danych dostępowych do Konta.
 3. Wykupienie Usługi daje Użytkownikowi dostęp do jej funkcjonalności wynikających z wybranego planu – Pakietu.
 4. Usługa udostępniana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności – od dnia jej dostarczenia na konto Administratora do dnia, w którym upływa termin ważności Pakietu.
 5. Cennik Usług dostępny jest na stronie https://mobilna-faktura.pl/cennik/ – wszystkie ceny wyrażone są w walucie polskiej.
 6. W przypadku utracenia hasła ustalonego przy rejestracji Użytkownik może skorzystać z opcji “Przypomnij hasło”. Na jego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem resetującym hasło.
 7. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail pomoc@rafsoft.net lub listownie na adres podany w niniejszym Regulaminie.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika wymaga rejestracji w Serwisie
 2. Z Serwisu można korzystać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość wypróbowania bezpłatnej wersji testowej, która pozwala na wystawienie 3 faktur miesięcznie.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie. Administrator nie pobiera żadnych opłaty z tego tytułu. Przy czym opłaty uiszczone przez Użytkownika przed usunięciem Konta nie są zwracane. Umowa zostaje uznana za rozwiązaną przez Użytkownika.
 5. Płatności realizowane są przez bramkę szybkich płatności PayU.
 6. Informacja o zakupie pakietu zostaje dostarczona Użytkownikowi na adres e-mail w ciągu 5 minut od potwierdzenia płatności.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik umyślnie łamie zasady niniejszego Regulaminu, działa na szkodę Administratora, podjął działania zmierzające do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie bądź podjął nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu oraz w innych uzasadnionych wypadkach.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeśli uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres pomoc@rafsoft.net.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
 4. W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić:
  • imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego reklamację oraz jego adres e-mail
  • dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji
  • wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
 5. W przypadku, gdy podane informacje będą wymagały uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w
  reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ww. ustawy.
 2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje uznaniem Umowy za niezawartą.
 4. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy.
 5. Administrator niezwłocznie zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności na podstawie Umowy, od której nastąpiło odstąpienie.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Gromadzone dane chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa.
 4. Użytkownik na etapie rejestracji w Serwisie dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, jest to jednak konieczne do realizacji Usługi.
 5. Użytkownik ma prawo do dokonywania korekty lub aktualizacji danych. Przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na Administratorze ciąży obowiązek prawny takiego udostępnienia.
 7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi. Ponadto powierza on Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług świadczonych przez Serwis.

§ 8 Ochrona praw autorskich

 1. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia, grafiki i inne materiały są własnością Administratora lub osób posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest ich kopiowanie, udostępnianie w Internecie, a także stosowanie przedruku tekstów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby posiadającej do nich prawa autorskie.
 2. Zabrania się zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 3. Złamanie niniejszych zasad ochrony praw autorskich jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.

§ 9 Prawa i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających zapewnić prawidłowe działanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. Administrator niezwłocznie naprawia wszelkie usterki prowadzące do nieprawidłowego działania Serwisu lub uniemożliwiające korzystanie z niego.
 3. Administrator jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Serwisu w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, prowadzenia prac modernizacyjnych i innych czynności w celu odzyskania poprawności działania Serwisu.
 4. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.
 5. Administrator nie odpowiada za szkody i straty wynikające z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 6. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie osobom trzecim.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nigdy nie naruszają praw użytkowników określonych we wcześniejszej wersji Regulaminu.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika.
 3. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Umowy Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy zawieraniu Umowy.
 5. Jakiekolwiek spory między Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane są w sposób polubowny bądź w obecności bezstronnego mediatora.
 6. Dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).